ویژگی دوم

چیزی بنویسید که مشتری می خواهد بداند,
نه چیزی که شما می خواهید نشان دهید.

ویژگی سوم

A small explanation of this great
feature, in clear words.