ساختمان دانشکده مهندسی راه آهندانشگاه علم و صنعت ایران

اواخر سال 1373 طراحی و نظارت بر اجرای پروژه احداث اولین دانشکده مهندسی راه آهن ایران به مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران واگذار گردید. مراحل مقدماتی و ابتدایی کار مانند تعیین محل زمین و جانمایی آن در محوطه دانشگاه علم و صنعت ایران قبلاً انجام شده ، ضمن اینکه نقشه هایی نیز برای این منظور توسط مهندس مشاوری با صلاحیت راه آهن تهیه گردیده و بر این اساس حتی بخشی از عملیات سازه شامل پی سازی و برپائی تعدادی ستون نیز

صورت گرفته بود. معهذا با تاکید سازمان برنامه و بودجه مقرر گردید این امر توسط یک شرکت مهندسی مشاور با تخصص معماری و ذیصلاح در طراحی ساختمانهای آموزشی انجام شود.

بودجه احداث پروژه ساختمان دانشکده مهندسی راه آهن در قالب اعتبار طرح راه آهن بافق – بندر عباس تامین گردید که مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران نیز فعالیت خود را در زمینه احداث ایستگاهها و ساختمانهای فنی راه آهن در این محور از سال 1632 آغاز کرده و تا آن زمان طی 12 سال در تمامی ایستگاه های تشکیلاتی ، درجه 2،1 و این محور به صورتهای گوناگون فعالیت داشته است.

در بدو امر مطالعات اولیه برای تعیین سطوح طراحی ساختمان ضمن هماهنگی مستمر با مسئولین تاسیس دانشکد و دستگاه اجرایی پروژه )معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن( و با در نظر گرفتن نکات اساسی و اهداف پروژه به شرح زیر آغاز گردید:

 

- تامین نیروی انسانی مورد نیاز راه آهن در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد، ارائه خدمات مشاوره ای و

بازآموزی و انجام تحقیقات کاربردی، برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی و تخصصی و بین المللی و سایر

فعالیتهای علمی و صنعتی در زمینه راه آهن

- برگزاری دوره های کارشناسی در سه گروه مهندسی خط و ابنیه ، مهندسی جریه، مهندسی بهره برداری و دو

گرایش مهندسی خط برقی و مهندسی علائم الکتریکی راه آهن

- پذیرش سالانه دانشجو در مقاطع کارشناسی برای کلیه رشته ها به تعداد 111 نفر و در مقطع کارشناسی ارشد

حداقل 11 نفر

تاسیسات مکانیکی

سیستم های سرمایش ، گرمایش و تهویه ) HVAC ( بصورت ترکیبی از هواسازهای مرکزی هوای تازه و فن کویل )زمینی، کانالی( برای عمده فضاها استفاده شده است. دو دستگاه هواساز در تراز 12:11 + تعبیه گردیده و برای کتابخانه و سالن اجتماعات از سیستم تمام هوا به کمک دو دستگاه هوا ساز مستقل برای هر کدام بهرهگیری شده است. برج های خنک کننده روی بام در تراز 13:11 + )بال غربی( نصب گردیده است. چیلر، بویلر و پمپ ها هر یک به تعداد یک دستگاه و معادل 66 % ظرفیت آنها به عنوان STAND BY در نظر گرفته شده است.

- آب مصرفی، شرب و بهداشت از شبکه آب شهری و آب مصرفی غیر شرب از چاههای زیر زمینی در محوطه دانشگاه وارد مخازن هوائی مرتفع شده به ساختمانهای مختلف و منجمله ساختمان دانشکده مهندسی راه آهن توزیع گردیده است.

- ساختمان فاضلاب دانشکده به شبکه فاضلاب محوطه دانشگاه متصل شده است.توسعه پایداری شهری