اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
تأسیسات ذخیره سازی سوخت (1375)

خدمات ارائه شده در این پروژه شامل طراحی و تهیه نقشه های اجرائی مخازن زمینی ذخیره سوخت لکوموتیو از نوع سقف ثابت برای ایستگاه سرخس به ظرفیت 500 مترمکعب و ایستگاه های راه آهن سیرجان و انشعاب بندرعباس هر یک به ظرفیت 1000 مترمکعب شامل خط توقف و سیستم تخلیه از واگنهای حمل سوخت ، سکوی سوختگیری لکوموتیوها بوده است.


Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد