اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مکانیزه کردن سیستم شن گیری لکوموتیو (1383-1375)

طـرح پیشنهادی جهت تبدیل تأسیسات شن گیری لکوموتیوها از روش متداول به صورت واحد صنعتی،توسعه داده شده،سپس به صورت یک واحد نمونه در ایستگاه باری آپرین مورد بهره برداری قرار گرفته است. این طرح در کلیه ایستگاههائی که در محورهای جدید راه آهن برای سرویس لکوموتیوها در نظر گرفته شده اند ، به مرحله اجرا در خواهد آمد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد