اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات و طراحی سیویل فاز یک پیشرفته خط 4 قطار شهری مشهد (ادامه دارد-1392)

طراحی معماری کلیه ایستگاهها و ساختمانهای محور، طراحی سازه ایستگاهها، مرکز فرمان، پست های برق، طراحی ابنیه فنی در طول مسیر، جمع بندی نهایی و انجام محاسبات، طراحی مقدماتی و تهیه نقشه های لازم در ارتباط با طراحی تونل ها، طراحی تقاطع های غیر همسطح با شبکه های معابر، مسیل ها و رودخانه ها، طراحی تاسیسات مکانیکی ایستگاهها، تونل و مسیر، مرکز فرمان و پستهای برق، تهیه نقشه های فاز پیشرفته، روش اجرای اجزاء خط 4، برآورد هزینه اجرای پروژه، ارائه برنامه زمان بندی اجرا، تدوین لیست آزمایش های مورد نیاز، با توجه به قرارگیری دهکده سلامت و پیش بینی ساخت 8 بیمارستان و مراکز درمانی در اطراف شفت ورودی T.B.M خط 2 قطار شهری مشهد و با در اختیار داشتن اراضی مناسب، طرح مجموعه ایستگاه، مرکز فرمان و مجتمعهای ایستگاهی( T.O.D )مطالعه و نقشه های مقدماتی ایستگاه M2 و مرکز کنترل فرمان در قالب متمم این قرارداد تهیه می گردد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد