اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات مرحله دوم روسازی، بهره برداری علائم و ارتباطات، ناوگان و طراحی و ساختمانها و محوطه سازی ایستگاههای محور راه آهن اتصال داراب به شبکه ریلی کشور (1396

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داراﺑﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی شبکه ریلی است.این پروژه شامل انجام مطالعات،طراحی، تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرایی در بخش های روسازی، علائم و ارتباطات، جریه و کارخانجات و ساختمانهای فنی و اداری می باشد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد