اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات مرحله دوم روسازی، بهره برداری علائم و ارتباطات، ناوگان و طراحی و ساختمانها و محوطه سازی ایستگاههای محور راه آهن اتصال داراب به شبکه ریلی کشور

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراب ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داراﺑﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی شبکه ریلی است.ﺍﺗﺼﺎﻝ داراب به شبکه ریلی و در ادامه اتصال این مسیر(مسیر عبوری از داراب) به محور بافق-بندرعباس مطرح است.

این پروژه شامل انجام خدمات مهندسی و مطالعات،طراحی، تهیه مشخصات فنی، نقشه های اجرایی در بخش های زیر می باشد.

مطالعات روسازی - مطالعات مرحله دوم علائم و ارتباطات - مطالعات جریه و کارخانجات و ساختمانهای فنی و اداری

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد