اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مشاور همکار کارفرما جهت تکمیل محور اصفهان-شیراز (ادامه دارد -1393)

هدف از این پروژه تکمیل محور اصفهان - شیراز و استفاده از حداکثر امکان کارفرما در حوزه خدمات قابل واگذاری در زمینه امور مهندسی و مشاوره و استفاده بهینه از ظرفیت خدمات مشاور با توجه به نیاز کارفرما، یکسان سازی نحوه نظارت بر پیمانکاران و کاهش هزینه های اجرایی می باشدکه با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه و ضرورت بهبود وضعیت کیفی و کمی صنعت ریلی کشور اجرایی گردد و مطالعات مربوط به احداث و تکمیل ساختمان ایستگاه ها، مطالعات زیرسازی، مطالعات پل، مطالعات تونل، مطالعات روسازی و بهره برداری و سایر مطالعات مقتضی را شامل می گردد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد