اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاههای راه آهن در محور اصفهان ـ شیراز (ادامه دارد-1382)

در طول 505 کیلومتر مسیر راه آهن اصفهـان ـ شیراز ایستگاه مرودشت به عنوان پایانه باری و ایستگاه شیراز به عنوان پایانه مسافری مهمترین مجموعه ها در این محور بوده که با مجموع سطـح زیربنای 90.000 مترمربع در 210 هکتار زمین احداث می شوند. انواع ساختمان ها مشتمل بر ترمینال مسافری، دپوهای تعمیراتی لکوموتیو و واگن های تاسیسات سوختگیـری، روغن گیری و شن گیری لکوموتیوها، مخازن ذخیره سوخت، کنترل مرکزی ترافیک  بوده و خدمات شامل تهیه نقشـه های اجرائی، برآورد هزینه، اسناد مناقصه برگزاری مناقصه و نظارت بر اجرای کار می باشد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد