اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاههای راه آهن در محور اراک – کرمانشاه – خسروی (ادامه دارد-1388)

مـسیر 640 کیلومتری راه آهن اراک-کرمانشاه-خسروی تعداد 10 ایستگاه واقع شده اند که ایستگاه کرمانشاه به عنوان پایانه باری و مسافری و ایستگاه خسروی به عنوان پایانه مسافری مرزی مهمترین مجموعه های آن می باشند.ساختمان های این پروژه مجموعا با 38000 مترمربع در 1600 هکتار زمین احداث می شود.  خدمات فنی و مهندسی شامل بازنگری مطالعات و طراحی، تهیه نقشه های اجرائی،برآورد هزینه، اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و نظارت بر اجرای کار می باشد. هدف از اجرای این پروژه اتصال حمل و نقل ریلی کشور به عراق و برقراری راههای ارتباطی بین خاورمیانه و دریای مدیترانه بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد