اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
تدوین دستورالعمل مناسب سازی ایستگاه های راه آهن برای افراد معلول و سالمند(1395-1393)

استقبال عمومی جهت استفاده از خطوط ریلی برای حمل و نقل بین شهری رو به افزایش است. در این میان با توجه به توسعه دیدگاههای طراحی شهری پایدار که توجه به گروههای ویژه نظیر معلولین، کودکان، سالمندان و .. در زمره اصول آن محسوب می شود، نیاز به متناسب ساختن مراکز و نقاط خدمات دهی با کلیه گروههای هدف که معلولین و سالمندان نیز در آن می گنجند، اجتناب ناپذیر است. این پروژه تحقیقاتی مشتمل بر  تدوین دستورالعمل مناسب سازی ایستگاههای راه آهن ایران برای افراد معلول و سالمند می باشد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد