اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات بازنگری طرح جامع فرودگاه بندرعباس

شناخت وضع موجود فرودگاه، تحلیل طرح جامع پیشین، معرفی فرودگاههای همجوار در ایران و منطقه، بررسی انواع سیستم های حمل و نقل موجود در منطقه، بررسی حوزه نفوذ فرودگاه و بررسی طرحهای فرادست، تحلیل های مقدماتی جهت برآورد تقاضای آینده فرودگاه شامل بررسی و تحلیل عملکرد صنعت هوایی کشور، عملکرد گذشته فرودگاه،شاخص های اصلی اقتصادی – اجتماعی،برآورد تقاضای بار و مسافر،تعداد پرواز و برآورد سطوح مورد نیاز در افق طرح و نهایتا تدوین گزینه های پیشنهادی، انتخاب گزینه برتر، و ارائه نقشه های طرح جامع فرودگاه.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد