نوآور عزیز :

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما جهت ارائه طرح و ایده خود به شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران خواهشمند است، فرم ذیل را بر اساس اطلاعات موثق تكميل فرمائيد . اطلاعات درج شده در اين فرم براي ارزيابي طرح جهت پذيرش و حمایت می باشد .

 

اطلاعات فردی