کارفرما: شرکت ساخت و توسعه راه‌آهن
طول محور:125
نوع قرارداد: مطالعات
تعداد ایستگاه‌ها:5