مساحت کل ایستگاه: 12000 متر مربع
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی
مساحت ساختمان اصلی: 500 متر مربع