مساحت کل ایستگاه و شهرک: 85000 متر مربع در 1100 هکتار
نوع قرارداد: مطالعات و خدمات نظارت
تعداد واحدها:320 واحد