کارفرما: شرکت ساخت و توسعه راه‌آهن
طول محور:640 کیلومتر
نوع قرارداد: مطالعات و نظارت