مساحت کل: 7000 متر مربع در 100 هکتار
طول محور:1000 کیلومتر
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی