مساحت کل: 4400 متر مربع
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی