کارفرما: شرکت ساخت و توسعه راه‌آهن
طول محور:413 کیلومتر
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی
تعداد ایستگاه‌ها: 14 ایستگاه