کارفرما: شرکت ساخت و توسعه راه‌آهن
طول محور:515 کیلومتر
نوع قرارداد: طراحی و نظارت