کارفرما: قطارشهری مشهد
نوع قرارداد: مطالعات
مساحت کل: 230 هکتار