کارفرما: قطارشهری مشهد
تعداد ایستگاه‌ها: 174 ایستگاه
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی
طول محور: 84 کیلومتر