کارفرما: قطارشهری مشهد
نوع قرارداد: مطالعات
تعداد ایستگاه‌ها: 14 ایستگاه