کارفرما: شرکت ساخت و توسعه راه‌آهن
طول محور:580 کیلومتر
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی