کارفرما: قطارشهری مشهد
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی
مساحت کل: 189 هکتار