خدمات مهندسین مشاور

مطالعات

مطالعات پروژه ها

طراحی

طراحی پروژه ها

نظارت

نظارت بر اجرای پروژه ها با تیم مجرب

مدیریت طرح

مدیر طرح پروژه های بزرگ

مشاوره

ارائه مشاوره در تمامی حوزه های فعالیت شرکت

طراحی، تولید،‌اجرا و نظارت پروژه های فناوری اطلاعات

خدمات فناوری اطلاعات

حوزه های کاری  پژوهشهای ساختمانی ایرانمحصولات فناورانه پژوهشهای ساختمانی ایران


سامانه مدیریت پارکینگ


سامانه حضور غیاب  و مدیرزیت منابع انسانی